Home
Education
Knowledge
Friends
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา
13 มี.ค. 60
1K views
Shares
98

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560

รับตรง 60 ม.สงขลานครินทร์ โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา
1K views | 13 มี.ค. 60
7 คน
13 มี.ค. 60 - 17 มี.ค. 60
ปิดรับสมัคร
13

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 คน
3.00
GPAX

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1 คน
3.50
GPAX

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
2 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1 คน
3.00
GPAX

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (วิทยาเขตตรัง)
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
1 คน
3.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย
- GPAX 5 ตามแต่ละคณะสาขาวิชากำหนด
- แผนการเรียนตามแต่ละคณะสาขาวิชากำหนด
- เป็นผู้มีคะแนนสอบข้อเขียน จากการคัดเลือกนักเรียน
  ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานสาธารณสุข จ.พังงา
​- ส่งเอกสารการสมัครไปยังรายละเอียดที่ระบุในระเบียบการ
- ชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุในใบสมัคร 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 - 17 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
: 31 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 เม.ย. 60

Related Content